Dāma ar sunīti

Kr jum ievietoti st sti Cilv ks futr l , D ma ar sun ti , V jagr bsle , M ja ar mezon nu un daudzi citi nep rsp ti Antona ehova prozas meistar bas paraugi Tajos rakstnieks atkl j m kslinieciski un psiholo iski spilgtu sadz ves ainu virkni, kuru galvenais varonis ir ierindas cilv ks tirgonis, ier dnis, aktieris, rsts, skolot js ar saviem ikdienas darbiem un r Kr jum ievietoti st sti Cilv ks futr l , D ma ar sun ti , V jagr bsle , M ja ar mezon nu un daudzi citi nep rsp ti Antona ehova prozas meistar bas paraugi Tajos rakstnieks atkl j m kslinieciski un psiholo iski spilgtu sadz ves ainu virkni, kuru galvenais varonis ir ierindas cilv ks tirgonis, ier dnis, aktieris, rsts, skolot js ar saviem ikdienas darbiem un r p m, ar alk m p c cilv ciskas tuv bas un patiesas m lest bas Ar pa u dzi umu un objektivit ti st stos M ja ar mezon nu , Cilv ks futr l , rk ogas , Par m lu ehovs att lo krievu inteli enci, kas iestigusi dv selisk ap tij un g vum , nesp j sak rtot savu dz vi ajos st stos rakstnieks nesniedz gatavas receptes gar gai un tikumiskai sevis pilnveido anai, toties savu varo u cie an s un neapmierin t b ar savu bezj dz go es bu rada pier d jumu tam, ka cilv ks v las dz vot patiesi un sevis cien gi Antons ehovs 1860 1904 ir viens no iev rojam kajiem krievu rakstniekiem, kuri b tiski ietekm ju i ne vien krievu, bet visas pasaules literat ru T dai rad atspogu ojas Krievijas dz ve l9 beig s un 20 s kum , sevi i 80 un 90di sproz rakstnieks ar humoru v r as pret jelk du liekul bu vai sv tul bu un spilgti atkl j rakstur g ko krievu nacion l s identit tes iez mi sirsn bu un vienties bu Vi iem ita, ka pats liktenis nol mis vi us vienu otram, un nebija saprotams, k d vi apsievojies un vi a prec jusies vi i bija k divi g jputni, b rnu t vs un m te, kas no erti un spiesti dz vot atsevi os b r os Vi i bija piedevu i viens otram to, no k kaun ju ies sav pag tn , piedeva visu tagadn un juta, ka m la p rveidojusi vi us abus Annas Baugas, Valijas Rudzrogas, Laimas R mnieces, Valda Gr vi a, Oskara Kalnciema, Andreja Kurcija, Ainas Rudzrogas, Laimas R mnieces tulkojums M ksliniece Iveta Z ere.
D ma ar sun ti Kr jum ievietoti st sti Cilv ks futr l D ma ar sun ti V jagr bsle M ja ar mezon nu un daudzi citi nep rsp ti Antona ehova prozas meistar bas paraugi Tajos rakstnieks atkl j m kslinieciski un psi

 • Title: Dāma ar sunīti
 • Author: Anton Chekhov Anna Bauga Valija Rudzroga Laima Rūmniece Valdis Grēviņš Oskars Kalnciems Andrejs Kurcijs Aina Rudzroga
 • ISBN: 9789984805146
 • Page: 102
 • Format: Hardcover
 • 1 thought on “Dāma ar sunīti”

  1. Rakstīšana prasa daudz pūļu. Jo vairāk raksti, jo grūtāk to ir darīt. Jo labāk saproti, cik daudz vārdu tiek pateikti un cik daudz lieka ikdienā runāts, jo esi pieticīgāks pats ar saviem vārdiem. Čehova stāsti ir pūļu, satraukumu un pieticības izauklēti. Tie caur vienmuļām ikdienas mokām ielaužas cilvēka dzīves dzīlēs. Ekscentriķi un slimie ir vārtu sargi šīm pasaulēm, kuras nesastopas, bet vienlaikus kustās vienā izplatījumā. Ar vārdiem jābūt uzmanīgam, [...]

  2. Ironiski, brīžam smieklīgi, sērīgi un meistarīgi stāsti par vienkāršo cilvēku un viņa naivajām tieksmēm pēc kaut kā augstāka, cēlāka, jēdzīgāka. Un šajās domās un veltajos centienos ir kaut kas skaists un reizē arī sāpīgi nožēlojams.

  3. Žēl, bet nepietika pacietības turpināt lasīt šos vienmuļos un rāmos stāstusMazās devās ir pat jauki, bet pāri par 400 lpp ir daudz par daudz.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *