Mor Kaftanlı Selanik

Karakoyunlu Lozan a ve M badele ye bak yorY lmaz Karakoyunlu nun yeni roman Mor Kaftanl Selanik,Cumhuriyet tarihinin en nemli tarihsel ve toplumsal d neme lerinden biri olan M badele konusunu ele al yorTarihi roman n nde gelen isimlerinden, yazar, gazeteci ve eski siyaset i Y lmaz Karakoyunlu, yak n tarihimizin nemli olaylar n kaleme ald romanlar na bir yenisiKarakoyunlu Lozan a ve M badele ye bak yorY lmaz Karakoyunlu nun yeni roman Mor Kaftanl Selanik,Cumhuriyet tarihinin en nemli tarihsel ve toplumsal d neme lerinden biri olan M badele konusunu ele al yorTarihi roman n nde gelen isimlerinden, yazar, gazeteci ve eski siyaset i Y lmaz Karakoyunlu, yak n tarihimizin nemli olaylar n kaleme ald romanlar na bir yenisini daha ekledi Mor Kaftanl Selanik Bir M badele Roman.Karakoyunlu yeni roman nda bu kez Lozan da s rd r len bar g r melerini ve bu g r melerin ard ndan T rkiye ile Yunanistan aras nda ya anan M badele yi anlat yor Roman n ana eksenlerinden biri, Lozan Bar Antla mas G r meler s ras nda smet Pa a ve Venizelos aras nda ya anan gerginlikler, ini k lar ve uzla malar Lozan da al nan kararlar uyar nca T rkiye ile Yunanistan n toplumsal haf zalar na M badele ad yla yerle en n fus de i imi ise, roman n di er bir eksenini olu turuyor T rk topraklar nda zmir, M refte, ark y de Yunan topraklar nda ise Selanik, Hanya, Resmo da ya ayan bir grup insan n yerlerinden yurtlar ndan edilerek, di er lkeye g meleri, t m h zn yle romana egemen oluyor.Salk m Han m n Taneleri roman ile Yunus Nadi Edebiyat d l ne lay k g r len Karakoyunlu, nceki romanlar nda oldu u gibi Mor Kaftanl Selanik te de kahramanlar n ve evrelerini d nemin tarihsel, dinsel ve toplumsal ko ullar n g z ard etmeden tan t yor okuruna ster asker olsunlar, ister devlet adam , diplomat ya da belediye ba kan , t m zay fl klar ya da g l yanlar yla, ger ek birer insan olarak resmediliyor kahramanlar B y k bir sava tan sonra ikiye ayr lm ve toparlanmaya al an iki toplumun bireyleridir onlar Eskiden kap kom usu olduklar yeni d manlar yla yeni bir hayat kuracaklard r Tabii ki a k da vard r bu hayat n i inde, kavgalar da, bar da, h z n de Karakoyunlu, bir film gibi ak c ve cazip anlat yor hik yesini.KitaptanHalil b t n dikkatiyle Hasan Hoca y dinliyordu S yledikleri etkiliydi ama teselli edecek hi bir ifade yoktu Hasan Hoca n n bilerek bu konuyu uzak tutmas na bir anlam veremiyordu Bizi nas l kar layacaklar, bir fikriniz var m Do rusu Hasan Hoca n n bir fikri yoktu Aksine i ini kemiren endi eleri vard Ne oldu u bilinmeyen ve kestirilemeyen bir y n endi esi vard Halil in zihnindeyse iki y lan reklenmi ti Birincisi Sofia n n hasreti, ikincisi annesinin sorunuydu Annesi yle etrafl ca konu abilecek kadar T rk e bilmiyordu Gidecekleri yerde nas l anla acakt Dilini bilmedikleri bir kentin i inde ayakta kalmaya nas l dayanacaklar, nas l al acaklard Hasan Hoca, Halil in duygular n n derinli indeki s k nt y kestirmi ti Onu teselli edecek birka ey s ylemeyi gerekli g rd nsan n anayurdu do du u, b y d yerdir Bah esinde sulad n i ekler, kom u eriklerini ald n heyecanl sab rs zl k, hatta s k t nda a a dibine i edi in arsalar Hepsinin vatan dedi in topra n hayat na sinmi de erleri vard r.Halil, Hasan Hoca n n konu mas ndan cesaret ald rkm yor musun Buralara al maya bak n Art k bizim i in ba ka vatan yok Havas n suyunu sevmen gerekmez al , ekme ini kar g receksin, bu ss z ve yabanc topra n her yerinde, hatta her eyinde bir hat ran olacak te o zaman yeni bir anayurdun var demektir.Halil, tesellisi zor bulunur bir derdin y k n omuzlar ndan atacak olgunlukta de ildi Yorgo nun s zleri kulaklar nda nl yordu S yledikleri belki k f r kadar a rd ama bir ger e in pay n da ta yordu nce bir kahkaha patlatm , sonra da zehrini kusmu tu Do mad n, b y medi in bir toprakta hi sin demektir Unutma, vatan denince akl na bu topraklar gelecek Yaln z senin de il, yedi ceddinin ve d l n n ruhunda bir vatan zlemi k vranacak
Mor Kaftanl Selanik Karakoyunlu Lozan a ve M badele ye bak yorY lmaz Karakoyunlu nun yeni roman Mor Kaftanl Selanik Cumhuriyet tarihinin en nemli tarihsel ve toplumsal d neme lerinden biri olan M badele konusunu ele al y

 • Title: Mor Kaftanlı Selanik
 • Author: Yılmaz Karakoyunlu
 • ISBN: 9786050911534
 • Page: 371
 • Format: Paperback
 • 1 thought on “Mor Kaftanlı Selanik”

  1. "Eğer bir gerçeği çarpıtırsan bir daha o gerçeğe sadık kalamazsın" Yorgun Mayıs Kısrakları'nda demokrat parti felaketini, Serçe Kuşun Sonbaharında'da Karaburun'lu Börklüce Mustafa ve Şeyh Bedrettin dramını eşsiz bir tatla anlatan yazar son kitabında mübadele acılarının yanı sıra arka planındaki politik güdüleri dile getirmiş. Genelde ağır ve akademik olan dili de Urla'ya yerleşmesinden sonra EGE'ye uyup daha basit ve keyifli hal almış gibi geldi bana. Mübad [...]

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *