1 thought on “برهنه در باد”

  1. بخشی از کتاب: همه‌ی ما داستان زندگی‌مان را داریم. این همان چیزی‌ست که دیگران می‌بینند و می دانند. اما نوعی داستان در درون ما می‌گذرد که محتوا و پیوستگی اش مجموعه‌ی زندگی و افکار ما را ‌می‌سازد.

  2. علاقه ای به خواندن داستان های پلیسی ندارم ولی این داستان جذبم کرد. پیچیده و جالب بود

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *