Gölgede Kırk Derece

Pek o umuzun ya am , fark nda olsak da olmasak da, g lgede k rk derecede ge iyor ve yak c , kavurucu ili kilerin g lgesinde s r p gidiyor Yaz lmam kurallar, dayat lan roller, giydirilen giysiler belirliyor ya amlar m z n rengini, iklimini, sesini Ba kald rmak, uyum sa lamak ya da ekip gitmek ki isel ya am n co rafyas nda yaln zca birer tepki ama acaba bunlar ne kaPek o umuzun ya am , fark nda olsak da olmasak da, g lgede k rk derecede ge iyor ve yak c , kavurucu ili kilerin g lgesinde s r p gidiyor Yaz lmam kurallar, dayat lan roller, giydirilen giysiler belirliyor ya amlar m z n rengini, iklimini, sesini Ba kald rmak, uyum sa lamak ya da ekip gitmek ki isel ya am n co rafyas nda yaln zca birer tepki ama acaba bunlar ne kadar d n t r c olabilir On d rt y l aradan sonra G lgede K rk Derece de zletti i yk leriyle okurlar n yeniden bulu turuyor nci Aral Ge ici ya da b y k kopmalar sonucu soyut ya da somut bi imde kaybolmu insanlar yk lerinin oda na yerle tiriyor ve bize yaln zl m z n, kendi i imizde kaybolmu lu umuzun k yas ndan sesleniyor D lerle ger eklerin i i e ge ti i belleklerin, sakl i d nyalar n haritas n kar yor ve bir kez daha sorguluyor ya amlar m z n derinli ini G lgede K rk Derece de nci Aral n dili de, sorular da, yk leri de yine sa lam, yine yepyeni Ya ama yeniden, yeni ba tan ba lamak i in
G lgede K rk Derece Pek o umuzun ya am fark nda olsak da olmasak da g lgede k rk derecede ge iyor ve yak c kavurucu ili kilerin g lgesinde s r p gidiyor Yaz lmam kurallar dayat lan roller giydirilen giysiler belir

  • Title: Gölgede Kırk Derece
  • Author: İnci Aral
  • ISBN: 9750700182
  • Page: 486
  • Format: Paperback
  • 1 thought on “Gölgede Kırk Derece”

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *