Yeni Dünyalar Eski Metinler: Geleneğin Gücü ve Keşiflerin Yarattığı Şaşkınlık

Bat l d n rler 1550 1650 y llar aras nda art k arad klar her nemli ger e i eski metinlerde bulabilecekleri inanc ndan vazge tiler Metin ile okuyucu bulu mas n n hi bir bi imi, bu de i imi denizde cereyan eden bir kar la madan daha iyi izah edemez Hint Adalar n n tarihine ili kin en zg n metinlerden birini yazan Cizvit Jos de Acosta kendi seyahat deneyimlerininBat l d n rler 1550 1650 y llar aras nda art k arad klar her nemli ger e i eski metinlerde bulabilecekleri inanc ndan vazge tiler Metin ile okuyucu bulu mas n n hi bir bi imi, bu de i imi denizde cereyan eden bir kar la madan daha iyi izah edemez Hint Adalar n n tarihine ili kin en zg n metinlerden birini yazan Cizvit Jos de Acosta kendi seyahat deneyimlerinin eski a filozoflar ile eli ti ini fark eder Hint Adalar na vard mda air ve filozoflar n S cak Ku ak ile ilgili yaz lar n okumu biri olarak, Ekvator a ula t mda kavurucu s ca a dayanamayaca ma kendimi inand rm t m oysa tam tersi oldu Ekvator u ge ti imizde g ne zirvedeydi ve Ko burcuna girdi imiz bu mart ay nda ylesine d m ki, s nmak i in g ne e kt m Aristoteles in Meteorologika s na ve felsefesine g lmekten ba ka arem yoktu zira onun kurallar na g re bu yerde ve bu mevsimde her eyin s caktan kavrulmas gerekirken, ben ve arkada lar m yorduk Oysa 1492 y l nda iyi e itimli t m Avrupal lar sa lam bilginin nerede oldu unu biliyorlard Bu bilgi en yetkin kitap olan ncil de, Yunanl lar n ve Romal lar n felsefe, tarih ve edebiyat eserlerinde ve uzmanl k de eri y ksek birka modern eserde bulunmaktayd Bu kitaplar, y ld zlar n de i meyen d nyas ndan insano lunun ve do an n en baya ve de i ken alanlar na kadar t m evreni tan ml yor, Tanr n n elinin tarihe ve do aya de i ini tasvir ediyordu 17 y zy l n ba lar nda bilgi k t phane s n rlar n a t Art k d nyan n kendisi gibi bilgi de b y k ve e itliydi Bilginin ikametg h art k astronomlar n teleskoplu g zlemleri, filozoflar n d nceleri ve yaz lar , denizcilerin yolculuklar ile ilgili kay tlar ve hekimlerin anatomi raporlar yd Eski kitaplar g lerini ve uzmanl klar n yitirdik e, entelekt el ya amdaki yerlerini de yitirdiler D nya art k sadece Latince yaz lm bilim kitaplar vas tas yla de il, do rudan ula labilir ve renilebilir bir d nyayd Bu yeni d nya alg lay n n k kleri ilim d nyas n n d ndayd G c n ise alimlerin de il pratik adamlar n ba latt , Avrupal lar n Yeni D nya n n Ke fi ad n verdikleri hareketten al yordu Bat l k ifler ve yazarlar varl n asla tahmin etmedikleri yepyeni lkeler ve toplumlar, gelenekler ve dinler, kad nlar ve erkeklerle ba etmek zorunda kald lar Ke ifler y z nden kitaplar bilgi kayna olarak yeterliliklerini ve yorum yapmak i in i e yarar ara lar olma zelliklerini giderek yitirdiler K sacas , yeni bir d nyan n plak yerlileri, entelekt ellere kitaplardaki h k mlerin yerine yal n deneyimlerini kullanma yolunu a t Yeni D nyalar, Eski Metinler imdiye kadar hi g rmedi iniz y zlerce resmi de kullanarak, bu yeni geli melerin nda Yeni D nya n n Eski D nya i in ne anlama geldi ini anlat yor Profes r Anthony Grafton Princeton niversitesi retim yesi Defenders of the Text, Leon Battista Alberti, The Footnote ve Cordano s Cosmos Kitap Yay nevi taraf ndan yay nlanacak ba l ca eserleri aras nda.
Yeni D nyalar Eski Metinler Gelene in G c ve Ke iflerin Yaratt a k nl k Bat l d n rler y llar aras nda art k arad klar her nemli ger e i eski metinlerde bulabilecekleri inanc ndan vazge tiler Metin ile okuyucu bulu mas n n hi bir bi imi bu de i imi denizde cere

 • Title: Yeni Dünyalar Eski Metinler: Geleneğin Gücü ve Keşiflerin Yarattığı Şaşkınlık
 • Author: Anthony Grafton Füsun Savcı
 • ISBN: 9758704478
 • Page: 425
 • Format: Paperback
 • 1 thought on “Yeni Dünyalar Eski Metinler: Geleneğin Gücü ve Keşiflerin Yarattığı Şaşkınlık”

  1. Between 1550 and 1650, Europeans came into contact with a new world for which they were ill prepared by ancient texts. Encountering a temperate instead of torrid zone, the Jesuit Jose de Acosta laughs at Aristotle's characterization (p.1) "In 1492, all educated Europeans knew where knowledge lay. It was contained in authoritative texts, the Bible, the philosophical, historical and literary works of the Greeks and Romans, and a few modern works of unusually high authority." (p.2) The learned men [...]

  2. Reading this book was some kind of surprise for me, since I don't have the necessary basic knowledge about medieval ages for correctly assessing the contribution of this book to the relevant literature, but just rough ideas and some event<->date associations. For that reason, the new information was intriguing for me and I took my bit of trivia stuff from the book, like the origin of the name Peru, general scientific knowledge (fantasies, indeed) of "scientists" then, how Indian people and [...]

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *