Ruchy

Ma a kolejowa mie cina na rubie ach czasoprzestrzeni, zaludniona przez drugorz dnych aktor w, a osnych skandalist w i spocone boginie nocy Bieg rzeczy dawno utraci tu sw j linearny charakter jedna przyczyna wywo uje wiele skutk w i jeden skutek ma niezliczon ilo przyczyn.Sytuacje, motywy, uk ady taneczne wszystko zaczyna si niebezpiecznie dublowa , tak jakby w oMa a kolejowa mie cina na rubie ach czasoprzestrzeni, zaludniona przez drugorz dnych aktor w, a osnych skandalist w i spocone boginie nocy Bieg rzeczy dawno utraci tu sw j linearny charakter jedna przyczyna wywo uje wiele skutk w i jeden skutek ma niezliczon ilo przyczyn.Sytuacje, motywy, uk ady taneczne wszystko zaczyna si niebezpiecznie dublowa , tak jakby w ogarni tym rozk adem wiecie istnia a tylko jedna aktywno mimetyzm kopulacyjny Na marginesie pozornie przypadkowych wydarze rozgrywa si dziwny ceremonia To Ruchy upominaj si o swoj dol Nad zanurzonym w kipieli beztroskiego tar a miasteczkiem zbieraj si czarne chmury, zimne n ki przestaj by zimne tylko z nazwy, a na dodatek kto odkr ca kurek z szajb Tak niesp jn , zmierzaj c do rozpadu rzeczywisto stara si pochwyci S awomir Shuty Historie jego bohater w balansuj na granicy tragizmu i komizmu, by ostatecznie pogr y si w oparach absurdu Si oddzia ywania Shutego wzmacnia mozaika najr niejszych odmian mowy potocznej oraz mniej lub bardziej zakamuflowane stylizacje i nawi zania.W r d przyjemnych okoliczno ci natury, b d cy w stanie daleko posuni tej desperacji i og lnego zamroczenia Krzysiu, zwany te przez z o liwc w Ci kim, z uwagi na pewn oci a o w ruchach, jecha na rowerze, kt ry po yczy by , wychodz c z lokalu, od anonimowego nieznajomego, i strasznie si na ten rower denerwowa , okrutnie krzywdowa , potwornie pomstowa , a w s owach nie przebiera Ty taki, ty owaki, krzycza , ty jeszcze inny Zwracaj c si do niego, stosowa okre lenia, jakich u ywa si podczas opisywania m skich narz d w rozrodczych, kiedy chce si je scharakteryzowa w spos b dosadny i niemi y dla ucha ka dej porz dnej dziewczyny Dawa tym samym niewdzi cznej, pod ej maszynie, co jej si psiej krwi nale a o, bo taka ci by a jaka niesforna, taka krn brna, ej, no normalnie wzi by tak i co by jej zrobi , ech fragment dymisj , ust puj c miejsca Churchillowi, kt ry zaslyn jako nowy premier i przyw dca wojenny Lynne Olson zwr ci a uwag na t wspania , lecz zapomnian histori i opowiedzia a j z wielk werw To fascynuj ca ksi ka historyczna, r wnie podniecaj ca, jak powie ci.
Ruchy Ma a kolejowa mie cina na rubie ach czasoprzestrzeni zaludniona przez drugorz dnych aktor w a osnych skandalist w i spocone boginie nocy Bieg rzeczy dawno utraci tu sw j linearny charakter jedna prz

  • Title: Ruchy
  • Author: Sławomir Shuty
  • ISBN: 9788374144
  • Page: 443
  • Format: Hardcover
  • 1 thought on “Ruchy”

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *