Barbarzyńska Europa

Viduram i istoriko Karolio Modzelewskio Barbar Europa i sami lyginamoji studija, itin aktuali dabar, kai bandoma apibr ti Lietuvos istorinio palikimo santyk su Europos civilizacija.Autorius tyrin ja german ir slav gen i socialin santvark viduram iais Atmesdamas stereotipus nagrin ja pa i barbari kumo samprat ir bando atsakyti klausim , kokia buvo tikrojiViduram i istoriko Karolio Modzelewskio Barbar Europa i sami lyginamoji studija, itin aktuali dabar, kai bandoma apibr ti Lietuvos istorinio palikimo santyk su Europos civilizacija.Autorius tyrin ja german ir slav gen i socialin santvark viduram iais Atmesdamas stereotipus nagrin ja pa i barbari kumo samprat ir bando atsakyti klausim , kokia buvo tikroji Europos civilizacijos kilm.Studijoje galima rasti analogij su ikikrik ioni kosios Lietuvos istorija Ra ydamas apie pagoni k Europ , autorius u simena apie problemas, susijusias su Lietuvos Did iosios Kunigaik tyst s em mis, mini v lesni Lietuvos statut nuostatas ir komunizmas, ir nacizmas, ir fa izmas buvo Europos istorijos suformuoti dariniai Laikydami ias ideologijas i oriniais, Europos kanonui svetimais rei kiniais, mes tarsi atliekame egzorcizm , i vydami Pikt j i sav s pa i Kartu Europos kult ros s voka pasirodo esanti ne vien apra omoji kategorija, padedanti suvokti sud ting istorin tikrov , bet ir norma, vertinimo etalonas, prie kurio deriname sav sias tradicijas Pasirinkdami tradicijas, tuos praeities dalykus, kuriuos laikome vertais pasidid iavimo, vertingais ar pamokan iais, tad b tinai pamin tinais, mums kuriant grupin autoportret , nepastebimai atsiduriame kitame Rubikono krante imame vaizduotis, kokia buvo tikroji Europos civilizacijos kilm Apribodami Europos kult ros aknis vien Vidur emio j ros civilizacijos ir krik ionyb s palikimu, mes per engiame leistinas problematikos supaprastinimo ribas ir kuriame ios kult ros vientisumo iliuzij i iliuzija ypa pavojinga m s laikais, kai su ekonomine globalizacija ima gr sti intelektin uniformizacija, polinkis ignoruoti kult rin pasaulio vairov ir primityvus visuotin s istorijos movimas ant vieno kurpalio.Tikiuosi b ti grie tai kritikuojamas pagaliau ir pats negailiu kritikos kai kuriems pirmtakams Puikiai suvokiu rizik , bet ry tuosi jai, b damas sitikin s, jog pribrendo b tinyb veikti tautin segregacij , tyrin jant barbari kosios Europos german ir slav gentis Tai rei kia, jog turime b ti pasireng i savo bendr lyginam j tyrin jim akirat traukti neretai labai vienas kitam tolimus laike ir erdv je altinius Tacito Germanij ir Helmoldo Slav kronik skiria vienuolika imtme i e i am iai pra jo tarp Salij teisyno sura ymo ir Pla iosios Rus tiesos redakcijos Ar galime lygindami interpretuoti iuos paminklus Karolis Modzelevskis Karol Modzelewski, 1937 m lenk istorikas, ra ytojas, politikas, Vroclavo ir Var uvos universitet profesorius Demokratijos alininkas, aktyviai dalyvav s alies politikoje 7 9 de imtmetyje Ne kart netek s laisv s d l opozicini pa i r ir politin s veiklos Nuo I991m Lenkijos Respublikos Seimo narys.Bernardinai
Barbarzy ska Europa Viduram i istoriko Karolio Modzelewskio Barbar Europa i sami lyginamoji studija itin aktuali dabar kai bandoma apibr ti Lietuvos istorinio palikimo santyk su Europos civilizacija Autorius tyrin ja g

 • Title: Barbarzyńska Europa
 • Author: Karol Modzelewski
 • ISBN: 9788320717587
 • Page: 137
 • Format: Hardcover
 • 1 thought on “Barbarzyńska Europa”

  1. W sumie zaskoczenie. Niby mnie temat w teorii mnie nie bardzo interesuje, niby to jednak bardziej naukowa niż popularnonauowa pozycja, a wciągneło tak, że przeczytałem ciurkiem. Cóż, jak coś jest dobrze napisane, to trochę nie ważne o czym jest napisane.

  2. Autor twierdzi, że książka ta nie jest pozycją stricte naukową, raczej popularną. Strach pomyśleć, jaka byłaby stricte naukowa. Książka trudna, ale bardzo satysfakcjonująca.

  3. Przeczytanie tej pozycji dało mi dużo satysfakcji. Mimo iż autor zakłada, że to nie miał być podręcznik, to jednak terminologia, którą się posługiwał oraz zakres opracowania były bardzo wymagające.

  4. Książka absolutnie rewelacyjna, choć trudna w lekturze nawet dla kogoś, kto tak jak ja interesuje się co nieco historią. Bo "Barbarzyńska Europa" nie jest ani podręcznikiem ani nawet książką popularyzatorską (wbrew, zresztą twierdzeniom samego autora). To jest pozycja naukowa sensu stricto. Modzelewski syntetyzuje, zestawia żródła, porównuje je, wysnuwa na ich podstawach teorie i je argumentuje, równoczesnie dyskutując z teoriami swoich kolegów po fachu. I to do nich właści [...]

  5. Książka nie tyle opisuje "barbarzyńską Europę", co zapisane prawa ludów z obszarów poza Cesarstwem Rzymskim (i tych obszarów Cesarstwa, które zajęły). Opis dobry, ale doszukiwanie się barbarzyńskiego dziedzictwa w różnych późniejszych instytucjach czy obrzędach nieco na siłę. Wymóg jednomyślności mógł zostać wprowadzony więcej niż raz, a skoro tak, to i skłonność do nakłaniania opornych siłą. Jest możliwe, że polskie sejmiki odziedziczyły ten wymóg po wiecac [...]

  6. Świetna książka przekazująca całą masę naprawdę ciekawych tez i informacji. Autor dokonuje analizy struktury społecznej "barbarzyńców" w dużej mierze na podstawie bogato zresztą przez niego cytowanych kodeksów prawnych z wczesnego średniowiecza oraz relacji starożytnych. Zdecydowanie zachęca do zgłębienia wiedzy odnośnie ludności przedchrześcijańskiej.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *